Thesis: Effect of tree species on the soil microbial community

Author: Garazi Benito Carnero
Thesis advisors: Nahia Gartzia Bengoetxea and Ander Arias González